Small main slider(Vi)

Nghị quyết ĐHCĐ 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 -Nền móng Xây dựng       

 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (Viết tắt: LICOGI13-FC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

 1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (Xem chi tiết tại đây)

 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024 (Xem chi tiết tại đây)

 Trân trọng!

                                                                                     Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

                                                                                                                                     CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

                                                                                                                                           NỀN MÓNG XÂY DỰNG

                                                                                                                                                      TP. TCNS

                                                                                                                                              Nguyễn Quang Việt