Small main slider(Vi)

Thời gian nộp tiền mua CP tăng vốn điều lệ 2021

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh thời gian nộp tiền mua cổ phần tăng VĐL năm 2021

      Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng

Căn cứ Biên bản họp số 08/BB/LICOGI13-FC/HĐQT ngày 30/11/2021, HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc điều chỉnh thời gian nộp tiền mua tăng vốn điều lệ năm 2021, như sau:

1. Điều chỉnh nội dung mục 12 “Quy định về đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu” trong thông báo ngày 15/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

* Quy định về đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu đã thông báo ngày 15/6/2021:

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ 01/08/2021 đến 30/11/2021.

* Quy định về đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu điều chỉnh:

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ 01/08/2021 đến 31/03/2022.

2. Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Quang Việt (TP TCNS) theo số 0988 67 00 68/ 024.3553 7509 hoặc đến trực tiếp tại Phòng Tổ chức nhân sự Công ty vào các ngày làm việc.

Trân trọng thông báo !

                                                                    Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

                                                                                                                                     TM. HỘI  ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                  Bùi Đình Sơn

                                                                                                                                                       (Đã ký)