Small main slider(Vi)

Nghị quyết ĐHCĐ 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13-Nền móng Xây dựng       

 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng  xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết xem tại đây