Small main slider(Vi)Small main slider(Vi)

Thông báo trả cổ tức năm 2017

 THÔNG BÁO 

V/v:  Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt  

 

 Kính gửi Các Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13-Nền móng xây dựng,

 Căn cứ Danh sách chốt quyền nhận cổ tức năm 2017 ngày 02/4/2018 và Nghị quyết số 329/NQ-LICOGI13-FC-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2018. HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng xin trân trọng thông báo đến Các Quý cổ đông về việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

 1. Mức cổ tức: 10%          

 2. Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: 02/ 4 / 2018.

 3. Địa điểm nhận cổ tức: Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng, Tầng 1, Đơn Nguyên A, Tòa nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

 4. Người sở hữu cổ phiếu có quyền nhận cổ tức năm 2017 đến nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 24 / 9 / 2018.

5. Danh sách chi tiết xin tham khảo tại đây.

 Người sở hữu cổ phiếu có quyền nhận cổ tức đến làm thủ tục vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/giấy đề nghị.

 Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Quang Việt - TP TCNS  theo số 0988 67 00 68 trong giờ hành chính.

 Trân trọng thông báo !

                                                                                                   Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

                                                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

         (Đã ký)