Small main slider(Vi)

Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2019

     Sáng 23/03/2019, Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng tổ chức đại hội  cổ đông thường niên năm 2019, tại Hội trường LICOGI13, tầng 4A, tòa nhà LICOGI 13 Tower, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đại hội khai mạc lúc 9h00, đến tham dự đại hội gồm các đại biểu, cổ đông và đại diện được ủy quyền là 63 cổ đông, đại diện cho 10.476.730 cổ phần tương ứng với 99,78% tổng số cổ phần phát hành của công ty.


     Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD, tài chính, phân phối lợi nhuận 2018; Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu 2019; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018; Báo cáo tài chính 2018 đã được kiển toán; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019; 

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với tỷ lệ nhất trí rất cao, 100% đối với tất cả các nội dung.

Đại hội bế mạc lúc 10h30. Các quý cổ đông có thể xem kết quả của Đại hội qua các đường dẫn sau:

1. Biên bản ĐHCĐ 2019 download tại đây.

2. Nghị quyết ĐHCĐ 2019 download tại đây.