Small main slider(Vi)

Chốt DS cổ đông có quyền mua CP tăng vốn điều lệ 2019

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông và thực hiện quyền mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 và nội dung điều chỉnh tăng

một số chỉ tiêu tài chính của kế hoạch SXKD năm 2019

Kính gửi: Các Quý cổ đông

HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019; Nội dung điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu tài chính của kế hoạch SXKD năm 2019, như sau:

I. Nội dung tăng VĐL năm 2019:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng.

2. Trụ sở Công ty: Tầng 1, Đơn nguyên A, Tòa nhà LICOGI13, Đ. Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

3. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng.

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu: 24/6/2019.

7. Tỷ lệ thực hiện: 100:52(Người sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 52 cổ phiếu mới).

8. Số lượng cổ phiếu phát hành:  5.500.000 cổ phiếu.

9. Giá phát hành:  10.000 đồng/cổ phiếu.

10. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

- Phương án làm tròn: Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): HĐQT sẽ phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu thì số cổ phần cổ đông A được quyền mua là 110x52/100 = 57,2 cổ phiếu, làm tròn xuống là 57 cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ được mua 57 cổ phiếu mới.

11.Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ 25/06/2019 đến 15/07/2019.

- Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

12. Quy định về đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu:

- Thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu: từ 25/06/2019 đến 31/07/2019.

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ 25/06/2019 đến 30/09/2019.

13. Địa điểm thực hiện:

* Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đặt mua tại địa chỉ:

- Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.

- Tầng 1, ĐN A, Toà nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Người sở hữu (có thể) làm thủ tục nộp tiền mua tại địa chỉ:

- Phòng Tài chính kế toán, Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.

- Tầng 1, ĐN A, Toà nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Đóng tiền mua vào tài khoản sau:

- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng.

- Số tài khoản: 2221 00000 18709.

- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân.

- Nội dung nộp tiền: Cổ đông ……. nộp tiền mua số lượng …. cổ phần Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng.

(Ví dụ: Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 nộp tiền mua số lượng 2.295.000 cổ phần Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng).

Người sở hữu chứng khoán đến làm thủ tục vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/giấy giới thiệu.

II. Nội dung điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu tài chính của kế hoạch SXKD năm 2019:

- Giá trị doanh thu điều chỉnh từ 1.150.000 tr.đ lên 1.250.000 tr.đ.

- Giá trị thu hồi vốn điều chỉnh từ 1.000.000 tr.đ lên 1.160.000 tr.đ.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN từ 18.500 tr.đ lên 25.000 tr.đ.

- Vốn điều lệ từ 105 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức 10%.

Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Quang Việt (TP TCNS) theo số 0988 67 00 68/ 024.3553 7509 hoặc đến trực tiếp tại Phòng Tổ chức nhân sự Công ty vào các ngày làm việc.

(Danh sách chi tiết chốt cổ đông có quyền mua cổ phần đề nghị xem và download tại đây)

(Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ đề nghị xem và download tại đây)

Trân trọng thông báo !

   Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

         T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                           Chủ tịch

                     BÙI ĐÌNH SƠN 

                          (Đã ký)

Tin tức nổi bật

Trang